بگو مادر هنوز یادی از ما میکنی یا نه ؟            درون خاک تیره وا عزیزا میکنی یا نه؟

به هر دردی که گشتم مبتلا کردی مداوایم            غم بی مادری را هم مدوا میکنی یا نه؟