دلم را از غمت مادر شکستی             تمام رشته ها از هم گسستی

یقین دارم که در باغ بهشتی                کنار حضرت زهرا نشستی