شانه اش مارا پناهی بود و رفت                   شانه مان را تکیه گاهی بود و رفت

رفت و رفت غمهای ما بیشتر شد                  شادی ما یک نگاهی بود و رفت