معراج حسین و قتلگاه ایست اینجا    سرچشمه جویبار ماه است اینجا

بر غربت گل خدا گواه است اینجا    مرغان حرم بال بخون می سایند