ایران یولندا من جان وردم            گله دگدی شهید اولدم قان وردم

دیون منه هیچکس آغلامایسین        یونا گورا، من اسلاما جان وردم