ردائی سرخ و گلگون داشت آن یار   دلی عاشق چو مجنون داشت آن یار

شفق بر سر خی او غبطه میخورد   تو گویی ریشه در خون داشت آن یار