در سوگ توام ناله ز عیوق گذر کرد     داغ تو، دل سوخته را سوخته تر کرد

آهی که به یادت ز دل زار بر آمد        از کوه گذر کرد و بر افلاک اثر کرد