قلبم شده رنجور ز هجران تو مادر           فکرم شده این گونه پریشان تو مادر

هرروز کنم ارزوی روی تو افسوس          دستم شده کوتاه ز دامان تو مادر