گل های بهشت سایبانت مادر                  یک دسته ستاره ارمغانت مادر

دیگر چه کسی چشم به راهم باشد             قربان نگاه مهربانت مادر