در گلستان ادب اموزگارم مادر است           بعد رب العالمین پروردگارم مادر است

من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم           اولین معشوق من در روزگار مادر است