ای روح ایثار ای مادر من                 ای خاک پایت تاج سر من

از شوق رویت ای مهر تابان              خون میزند جوش در پیکر من