بخواب ای مادرم آرام  وخسته                    بخواب ای مادرم ای دل شکسته

بمیرم من برای غصه هایت                        بمیرم من برای اشک هایت