این مرقد عشق و ارزوهاست                        این تربت پاک مادر ماست

ای خاک  توحرمتش نگه دار                        این رنج کشیده مادر ماست