همی نالم که مادر در برم نیست                       صفا وسایه او بر سرم نیست

مرا گر دولت عالم ببخشند                              برابر با نگاه مادرم نیست