ربان نگاه خسته ات مادر جان                    لبخند به گل نشسته ات مادر جان

از عمق دو چشم مهربانت پیداست                تصویر دل شکسته ات مادر جان