مادر به زیر خاک چه خوش ارمیده ای       ای باغبان ز گلشن خود دل بریده ای

مادر چه شد که به همه مهر مادری            دست از من وتو ثمرانت کشیده ای