افسوس که آن همدم دیرینه ما رفت                     آن مظهر پاکیزگی و مهرو صفا رفت

یاران تو از سوز و دل خویش بگویند                 ای وای فلک مونس و جان و دل ما رفت