این که خفته است در این مرقد پاک                   پدر خوب و فداکار من است

طلب مغفرت از درگه حق                            بهر او روز و شبان کار من است