یاد ایامی که ماهم روزگاری داشتیم                  هم پدر بالای سر هم سایه بانی داشتیم

ای صد افسوس به اعلا رفت و ما تنها شدیم        بعد مرگش العجب ماتم سرایی داشتیم