ز گورستان گذر کردم کم و بیش              بدیدم حال دولتمند و درویش

نه درویشی به خاکی بی کفن ماند             نه دولتمند برد از یک کفن بیش