آن کس که مرا روح وروان بود پدر بود     آن کس که مرا فخر زمان بود پدرم بود

افسوس که رفت از سرم آن سایه رحمت      آن کس که برایم نگران بود پدرم بود