جوان رفتم زدنیا با هزاران ارزو بر دل              به زیر خاک کردم با دو صد اندوه غم منزل

گذر اید اگر برخاک من از زاه غم خواری           به الحمدی مرا یاد اورید ای محرمان دل

 


اشعار روی سنگ مزار

farzand

اشعار سنگ مزار فرزند

mother1

اشعار سنگ مزار مادر

pedar1

اشعار سنگ مزار پدر

javan

اشعار سنگ مزار جوان

Shohada2 pre

اشعار سنگ مزار شهید