افتابی در جهان تابید رفت                                        عمر کوتاهش جهان دید ورفت

هیچ کس از دست او رنجش نداشت                             از چه رو از دست ما رنجید ورفت

 


اشعار روی سنگ مزار

farzand

اشعار سنگ مزار فرزند

mother1

اشعار سنگ مزار مادر

pedar1

اشعار سنگ مزار پدر

javan

اشعار سنگ مزار جوان

Shohada2 pre

اشعار سنگ مزار شهید